Với mong muốn xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp xanh – sạch – thông minh, và trên hết là bền vững.

Boyhood tập trung tái cấu trúc hệ thống, phát triển sản phẩm & đẩy mạnh quảng bá trên internet.

[WE’RE UPDATING]