Nông nghiệp xanh

Boyhood tập trung phát triển xung quanh lĩnh vực nông nghiệp xanh – nông nghiệp thông minh.

Boyhood #2022