Boyhood quản lý & vận hành hệ sinh thái của các công ty:

  • Công Ty TNHH Haku
  • Công Ty TNHH Yolo
  • Công Ty TNHH Madagui
  • Công Ty TNHH Fika Việt Nam